Volební program KSČM pro volby do Krajského zastupitelstva Pardubického kraje na léta 2016 – 2020.

23. 8. 2016

Volební program Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do Krajského zastupitelstva Pardubického kraje na léta 2016 – 2020.

 

Žijeme a pracujeme zde, dokážeme tak náš kraj řídit a spravovat ve prospěch Vás občanů!

 

         KSČM je připravena převzít odpovědnost za správu, rozvoj, uspokojování potřeb a zájmů občanů Pardubického kraje. Naši krajští zastupitelé, zvolení na kandidátkách KSČM po celou dobu novodobě utvořených krajů, zodpovědně chrání a obhajují zájmy občanů kraje. Podařilo se splnit nejedno předsevzetí volebního programu – především v oblastech zdravotnictví, sociálních věcí, kontrolní činnosti i boje s korupcí. Stále však zbývá nemálo úkolů, které je třeba dořešit, aby se lidem v našem kraji žilo lépe. Předkládáme vám proto otevřený volební program, jehož náročnost ještě povyšuje i slib, že jsme tu pro vás. Nejsme populisté. Neslibujeme to, co není v našich silách splnit.  Záleží, ale jen a jen na vás - voličích, zda nám umožníte svými hlasy stanovené postupné cíle naplňovat. Komunisté své sliby plní. Jsme politická strana, která si váží pracovitých a poctivých lidí. Jsme na straně sociálně slabých a sociálně ohrožených občanů. Zásadně odmítáme miliardové dary církvím, nepodporujeme zbohatlíky, kteří rozkradli půdu, lesy, vodu, továrny i bytový fond. Nesouhlasíme s vládním neřešením migrační krize. I v našem kraji musíme přijmout opatření chránící společensko- kulturní historické prostředí a respektující životní hodnoty občanů - národa, zde žijícího. Volme mír, klid na práci i jistotu bezpečného života.

 

Zdravotnictví a sociální služby

Rozvoj sociálních služeb a dostupné zdravotnictví patří mezi programové priority KSČM. Nadále chceme podporovat výstavbu i rekonstrukce domovů pro seniory, nemocné a hendikepované, včetně rozšíření terénních sociálních služeb.

Zdravotnictví

 • nepodpoříme rušení oborových oddělení v nemocnicích
 • zajistíme dostupnost specializované lékařské péče a rychlé záchranné služby v kraji s hospodárným využitím moderní lékařské techniky.
 • vyhlásíme motivační program podpory chybějících profesí lékařů a zdravotních sester s cílem personálního doplnění v zařízeních zdravotních služeb;
 • mimořádnou pozornost věnujeme rozvoji specializované péče zaměřené na pacienty s Alzheimerovým a Parkinsonovým onemocněním a na onkologicky nemocné;

Sociální věci

 • prioritou zůstává péče o harmonickou rodinu jako celek a mezigenerační solidarita;
 • sociální služby zaměříme především na jejich dostupnost všem potřebným; navýšíme počet lůžek v domovech se zvláštním režimem a odlehčovací služby
 • podpoříme rozvoj sociálního bydlení pro mladé rodiny, seniory, mimořádné situace;
 • mimořádnou pozornost věnujeme nejstarší generaci a jejímu kompletnímu zabezpečení včetně vybudování hospice
 • dle potřeby posílíme služby kontaktních center sociálního poradenství
 • podpoříme v součinnosti s orgány místních samospráv vybudování potřebné finančně dostupné sítě dětských jeslí a předškolních zařízení
 • zároveň budeme kontrolovat, zda vynaložené finanční prostředky jsou užívány hospodárně a ve prospěch klientů.

   

Školství, výchova, vzdělání a zaměstnanost

            Cílem KSČM je zachovat oborovou rozmanitost středního školství s důrazem na chybějící učňovské a technické profese. O dostupnosti studia nesmí rozhodovat finance, ale znalosti a talent. Podporujeme programy pro volnočasové aktivity dětí a mládeže jako významný prvek v boji proti sociálně patologickým jevům.

 • podpoříme zvýšení kvality vzdělání i celého systému školství;
 • jsme pro rozvoj učňovského školství a větší spolupráci učilišť se zaměstnavateli;
 • podpoříme zajištění dostatečného počtu míst v mateřských školách podle populačních trendů a

  jsme pro znovuvybudování sítě jeslí a rozšíření mateřských center;

 • podporujeme mimoškolní zájmovou činnost dostupnou všem
 • podpoříme organizace zabývající se práci s dětmi a mládeži;
 • nesouhlasíme s inkluzí v ZŠ a jsme pro zachování systému speciálních škol
 • podporujeme vědeckotechnické základny ve smyslu řetězce „ věda – výzkum – výroba – užití“
 • prosadíme zpracování koncepce zaměstnanosti v kraji

 

 

Životní prostředí a zemědělství, venkov

            Záleží nám na zdravém životním prostředí, rozvoji a péči o krajinu, ochraně půdy, vodních zdrojů, fauny a flory.

 • prioritou zůstává ochrana zemědělského půdního fondu, bránění erozi, ochrana spodních i povrchových vod, zadržování vody v krajině, ale i důsledná protipovodňová opatření, výsadba zeleně,
 • chceme systematicky připravit a motivovat obce a spoluobčany na vyšší podíl třídění odpadů a budoucí zákaz skládkování;
 • podpoříme urychlení dobudování kanalizací a čištění odpadních vod v obcích pomocí posílených cílených dotačních programů
 • nadále budeme propagovat produkty místních zemědělských výrobců a zpracovatelů. Podporovat tradiční akce jako MLS Pardubického kraje, Regionální potravina.
 • jsme proti dalšímu záboru orné půdy a nekoordinované a nekontrolovatelné výstavbě „ velkoskladů“ - významnou měrou ovlivňující negativně ráz krajiny a českého venkova;
 • podpoříme rozvoj obecních lesů a jejich ochranu;
 • jsme pro zpřísnění legislativní úpravy v oblasti ochrany základního půdního fondu;
 • podporujeme projekty EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) zvyšující společenskou povědomost o ochraně životního prostředí, především na školách;

   

Sport a tělovýchova

 • podpoříme propojení místní spolkové činnosti s povinnými (školy, učiliště) či zájmovými (Sokol, těl. jednoty) formami tělovýchovy a sportu s celkovou vzdělávací soustavou;
 • upřednostníme budování infrastruktury tělovýchovných a sportovních zařízení včetně zajištění jejich provozu, údržby a obnovy, aby občané (zejména děti a mládež) měli kde sportovat;
 • vícezdrojovým financováním zajistíme činnost sportovních center zejména olympijských sportů;
 • podporujeme veřejné a společenské oceňování mimořádných sportovních výkonů či úspěchů sportovců a sportovních kolektivů kraje, včetně dobrovolných organizátorů

   

Kultura a památková péče

            V oblasti kultury je třeba se zaměřit na projekty, jejichž cílem je zvýšit dostupnost kultury pro občany, čelit její komercionalizaci a podporovat talentované umělce i začínající, kteří se mohou stát reprezentanty nové nekomerční kulturní vlny,

 • dále zpřístupníme bezplatně či za symbolické vstupné krajská zařízení (muzea, památky, apod.)
 • zpřístupníme další zrekonstruované objekty, expozice a sbírky s využitím evropských fondů ,
 • navýšíme podporu městským a obecním knihovnám;
 • budeme podporovat volnočasová kulturní centra a aktivní formy kultury a sportu především pro mladou generaci;
 • vytvoříme program Kultura do škol podporující kulturní vyžití a estetickou výchovu dětí a mládeže
 • vytvoříme Koncepci podpory významných festivalů a kulturních akcí v kraji;

 

 

Zahraniční spolupráce

 • podporujeme další rozvoj přeshraniční spolupráce se všemi zahraničními partnery, s využitím především ke zvyšování vzdělanosti mládeže, posílení kulturních, zájmových a sportovních vazeb, obchodní a podnikatelské spolupráce a rozvoje vzájemného turistického ruchu;

Integrovaný záchranný systém

 • posílíme podporu složek integrovaného záchranného systému a Policie ČR účelově vázanými dotacemi (např. Policie ČR, HZS, SDH, ZZS).

   

Bezpečnost kraje

 • naší prioritou je bezpečný život občanů kraje i jeho návštěvníků. Usilujeme o značku „Bezpečný kraj“, která na odborném základě posuzuje a řeší všechny nebezpečné situace;
 • zásadně trváme na tom, že jakékoliv bezpečnostní riziko včetně přílivu imigrantů, nesmí narušit kulturně společenské, zdravotní a bezpečnostní standardy obyvatel našeho kraje.
 • nesouhlasíme s umístění záchytných zařízení na území našeho kraje;
 • naše úsilí je zaměřeno na potírání obecné i hospodářské kriminality, drogové závislosti, chuligánství, gamblerství, šikanu, násilí na dětech, ženách, podvodech na seniorech, atpod.;
 • podporujeme ochranu dětí a seniorů, ale i všechna opatření zvyšující dopravní bezpečnost.

 

Doprava a dopravní obslužnost

            Doprava v souladu se zájmy občanů je jednou z priorit KSČM. Aby se občané mohli bez větších problémů dopravit do zaměstnání, k lékaři, do školy, či úřady, pokládáme za minimální standard. Doprava musí být i finančně dostupná pro všechny obyvatele kraje. Hromadnou dopravu pokládáme za šetrnější k životnímu prostředí. KSČM se chce v nastávajícím období zaměřit na rekonstrukce silnic v majetku kraje čerpáním prostředků z fondů EU.

 • prioritou zůstává trvalý rozvoj veřejné hromadné dopravy, její dostupnost pro všechny občany při cestování do škol, za prací, k lékaři i za kulturním a sportovním vyžitím a rekreací;
 • zaměříme se na dokončení modernizace odbavovacího systému regionální dopravy tak, aby cestující pohodlně cestoval s jedním cestovním dokladem
 • budeme rozvíjet systém slev zejména pro pravidelně dojíždějící žáky, studenty, zaměstnance, podpoříme dopravu pro seniory zdarma;
 • nastavením a vyžadováním standardů kvality u dopravců budeme zlepšovat kulturu cestování;
 • podpoříme modernizaci a další rozvoj železniční dopravy. Využijeme všech možností k obnově vozového parku na dráze.
 • budeme vyžadovat včasné opravy a dostatečnou údržbu železničních tratí;
 • využijeme maximálně Integrovaných teritoriálních investic (ITI) v programovacím období 2014-2020 k
 • vyvineme tlak na vládu ČR, vedoucí konečně k realizaci výstavby dálnice D35 a D43 na území kraje.
 • za neméně důležité považujeme opravy a údržbu silnic 2. a 3. třídy, které má kraj ve správě;
 • pokračovat budeme i ve výstavbě obchvatů měst a obcí;
 • podpoříme i rozvoj vodní dopravy v kraji na Labi, splavnění až do Pardubic, včetně vybudování přístavu a s tím spojené dopravní infrastruktury
 • podporujeme pokračování modernizace Letiště Pardubice – výstavba odbavovacího terminálu
 • ve spolupráci se státní správou zavedeme zpřísněná opatření pro tranzitní průjezd kamionů naším krajem na silnicích II. a III. třídy (váhy, dopravní značení atd.).
 • zlepšíme koordinaci plánovaných uzavírek silnic a dopravní informace dostupné pro všechny řidiče

 

 

Rozvoj podnikání

 • podporujeme živnostníky, malé a střední podnikatele v místech;
 • novou průmyslovou výstavbu budeme směřovat především do dnes pustých průmyslových areálů.
 • zásadně se stavíme za rozvoj a lepší podmínky českého zemědělství i českého potravinářského a zpracovatelského průmyslu. Důraz při tom klademe na kvalitu zboží – především potravin;

 

 

Finance a majetek kraje

 • zásadně odmítáme další financování církevního majetku z krajského rozpočtu
 • zefektivníme provoz všech krajských zařízení přes program investic do budoucích úspor (např.

       v oblasti energetiky);

 • podpoříme projekt, který umožní účast odborné veřejnosti na tvorbě rozpočtu kraje;
 • zavedeme pokročilý systém řízení investic pod veřejnou kontrolou;
 • připravíme opatření vedoucí k ještě větší transparentnosti procesů na kraji (tzv. „rozklikávací“ rozpočet atd.).
 • krajský majetek nemusí vydělávat, ale musí sloužit občanům kraje a jeho rozvoji;
 • zbytný majetek je třeba využít ve prospěch sociálních věcí, kultury, tělovýchovy, boje s drogovou závislostí, rozvoji turismu i odpočinku;
 • o majetek kraje se budeme starat s maximální mírou zodpovědného hospodáře v koordinaci se zastupitelstvem příslušné obce;

   

 

Kontrolní činnost

 • podstatným způsobem zkvalitnit kontrolní činnost kraje v oblasti jeho investičních staveb a to přímo během realizace a po dokončení;
 • vypracujeme jasná pravidla pro přidělování krajských dotací a zpětnou kontrolu jejich hospodárného využití
 • zásadně zlepšíme v rámci kraje přípravu investičních akcí;
 • ustavíme „Horkou linku“ pro kritické připomínky občanů;

 

 

 

KSČM chce řešit problémy kraje a jeho občanů se všemi, kdo o spolupráci mají zájem, a to jak politickými subjekty, tak i občanskou veřejností. Cílem politiky KSČM je prosperující a bezpečný kraj, rovnoměrný rozvoj a spokojení občané.

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

Autor: 
KSČM Pardubice